Zrealizowane ekspertyzy, inwentaryzacje i opinie

Z zakresu energetyki wiatrowej:
 • Roczny monitoring ornitologiczny przed budową farmy wiatrowej – inwentaryzacja ornitologiczna część terenowa oraz opracowanie: farma na 6 turbin w roku 2010 woj. wielkopolskie; farma na 2 turbiny w 2013 roku woj. łódzkie; farma na 10 turbin w 2015 roku woj. wielkopolskie;

 • Roczny monitoring ornitologiczny przed budową farmy wiatrowej – inwentaryzacja ornitologiczna część terenowa oraz doradztwo w zakresie raportu końcowego: 4 farmy w woj. wielkopolskim na około 20, 20, 35, 35 turbin w latach 2009-2013

 • Screening ornitologiczny przed budową farmy wiatrowej – farma na 3 turbiny w 2009 r., woj. kujawsko-pomorskie

 • Przeprowadzenie jednorazowych konsultacji społecznych przed budową farmy wiatrowej z zakresu wpływu elektrowni wiatrowych na ptaki oraz metodyki PSEW (2008)

 

Raporty OOŚ i inwentaryzacje przyrodnicze:
 • Raport oddziaływania na środowisko – część przyrodnicza dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 110 kV i budowa po trasie linii zdemontowanej nowej linii napowietrznej 110 kV”.

 • Inwentaryzacja przyrodnicza (ornitologiczna, herpetologiczna i teriologiczna) na potrzeby raportu OOŚ dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni gazowej wraz z wariantami przebiegu linii energetycznej 400kV pomiędzy terenem inwestycji, a stacją GPZ.

 • Inwentaryzacja ornitologiczna na potrzeby raportu OOŚ w ramach powtórnej oceny dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S8.

 • Opracowanie danych do raportu OOS (ptaki, ssaki, nietoperze) w ramach zadania polegającego na budowie obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej.

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów rybnych z jednoczesnym wydobyciem torfu – część ornitologiczna.

 • Nadzór herpetologiczny nad inwestycją polegającą na wykonaniu obiektów małej retencji w nadleśnictwie w województwie kujawsko-pomorskim wraz z raportami miesięcznymi i raportem końcowym.

 • Analiza oddziaływania na ornitofaunę przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej w woj. wielkopolskim i zachodnio-pomorskim.

 

Wybrane inne prace:
 • Ekspertyzy ornitologiczne dla Programów rolno-środowiskowych PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 dla kilkudziesięciu gospodarstw rolnych na kilkuset ha użytków rolnych.

 • Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne przed pracami termoizolacyjnymi dla kilkunastu budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

 • Seria szkoleń dla rolników "Ochrona kulika wielkiego w ramach korzystania z płatności programu rolno-środowiskowego" w ramach programu „Ochrona kulika wielkiego w kluczowych ostojach gatunku w Polsce.

 • Inwentaryzacja chiropterologiczna dla Planów Zadań Ochronnych dwu obszarów Natura 2000.

 • Gromadzenie i opracowanie danych inwentaryzacyjnych dotyczących zbiorowisk roślinnych zakola rzeki.

 • Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni przed planowaną wycinką dla inwestycji polegającej na budowie marketu.