top of page

Ekspertyzy przyrodnicze

 

Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020; monitoringi i screeningi ornitologiczne i chiropterologiczne przedrealizacyjne i porealizacyjne dla farm wiatrowych, inwestycji liniowych (drogowych, energetycznych); ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne przed termomodernizacją budynków; opinie ornitologiczne, chiropterologiczne i entomologiczne przed wycinką drzew, inwentaryzacje ornitologiczne.

Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020

 

Ekspertyzy ornitologiczne i botaniczne dla programów rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 na łąkach i pastwiskach konieczne są dla uzyskania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych przez producentów rolnych posiadających minimum 1 ha użytków rolnych.

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla farm wiatrowych

 

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny przedinwestycyjny lub porealizacyjny dla farm wiatrowych umożliwia poznanie składu gatunkowego jak i sposobów wykorzystywania siedlisk i przestrzeni powietrznej obszaru inwestycji przez ornitofaunę i chiropterofaunę i jest niezbędną częścią wydawanej decyzji środowiskowej.

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne przed termomodernizacją budynków

 

Ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne potrzebne są do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedliska gatunków chronionych ptaków i nietoperzy do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny dla inwestycji liniowych

 

Monitoring przedrealizacyjny przed budową lub modernizacją linii energetycznej pozwala wybrać optymalną trasę przebiegu linii oraz dobrać rozwiązania technologiczne w najmniejszy możliwy sposób szkodzące ptakom oraz nietoperzom.

Ekspertyza lub opinia ornitologiczna, chiropterologiczna, entomologiczna przed wycinką drzew i krzewów

 

Drzewa (i krzewy w przypadku ptaków) są siedliskami chronionych gatunków ptaków, nietoperzy, bezkręgowców, a także porostów i grzybów. Przed wycięciem drzew i krzewów należy dokonać przeglądu ich i stwierdzenia czy znajdują się na nich gniazda ptaków, lub siedliska a nawet osobniki innych chronionych taksonów.

Nadzór przyrodniczy /nadzór herpetologiczny podczas realizacji inwestycji
 

Nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji inwestycji na przykład budowy lub modernizacji drogi (gminnej, powiatowej, krajowej, ekspresowej) ma za zadanie dopilnować realizacji prawa ochrony przyrody w trakcie całego przedsięwzięcia. Do najczęściej wykonywanych zadań należy przenoszenie płazów poza obszar inwestycji, sprawdzanie i naprawianie płotków odgradzających teren inwestycji.

Inwentaryzacja drzew i krzewów przed ich planowaną wycinką

 

Przed uzyskaniem zgody na wycięcie drzew lub krzewów starszych niż 10 lat od właściwego urzędu gminy, starostwa powiatowego lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska konieczna jest inwentaryzacja przedmiotowych drzew i krzewów.

Planowanie i nadzór kompensacji ornitologicznych i chiropterologicznych, oraz rozwieszenia budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy

 

W ramach kompensacji za zniszczone siedliska lęgowe ptaków i nietoperzy konieczne jest najczęściej zawieszenie budek dla ptaków i nietoperzy pod nadzorem ornitologa lub chiropterologa.

Inwentaryzacje ornitologiczne, chiropterologiczne, herpetologiczne
 

Dla różnych celów konieczne są nierzadko inne od wymienionych inwentaryzacje specjalistyczne ornitologiczne, chiropterologiczne, herpetologiczne, botaniczne i także jestesmy w stanie je przeprowadzić.

bottom of page